سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری
1. سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری

محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ زهرا حیدری دارانی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.118385.1409

چکیده
  طرح مسئله: شهر، سامانه‌ای پیچیده از تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان انبوهی از عوامل انسانی و غیرانسانی است که برنامه‌ریزی و مدیریت آن به رویکردهای جدید نیاز دارد. آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری ازجمله گفتمان‌های ...  بیشتر