آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری
1. آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری

مرضیه سهرابی مفرد؛ مسعود بختیاری کیا

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 85-104

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.117592.1392

چکیده
  طرح مسئله: رشد جمعیت شهری و توسعة فیزیکی مداوم شهرها باعث تغییر پوشش طبیعی زمین می‌شود و آن را به پوشش مصنوعی و سطوح نفوذناپذیر تبدیل می‌کند. افزایش چشمگیر این سطوح به پیامدهای منفی در بسیاری از حوزه‌ها ...  بیشتر