تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة مطالعه: دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری
1. تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة مطالعه: دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری

فرهاد عزیزپور؛ فرزاد محمودیان؛ سمیه عزیزی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 47-65

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.117003.1384

چکیده
  طرح مسئله: بیمة اجتماعی، برخورداری از «اطمینان» و «تأمین» در زندگی اجتماعی است. با توجه به اینکه جامعة عشایری همواره با چالش‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و شرایط خطر مواجه است، بیمه و خدمات بیمه‌ای ...  بیشتر