سنجش میزان خلاقیت شهری برمبنای شاخص‌های ایرانی‌اسلامی در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصة ویکور
1. سنجش میزان خلاقیت شهری برمبنای شاخص‌های ایرانی‌اسلامی در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصة ویکور

رضا مختاری؛ احمد مؤذنی؛ بهنام جلیلیان

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 43-66

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.115053.1346

چکیده
  طرح مسئله: در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی عوامل خلاقیت در شهرها صورت گرفته است؛ به نحوی که امروزه خلاقیت در شهرها به موضوعی رقابتی مبدل شده است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین، شناسایی ...  بیشتر