پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
1. پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

احمد اسدی؛ ابراهیم اکبری؛ نجمه شفیعی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 67-84

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.114824.1336

چکیده
  رشد شهرها و تأثیرات حاصل از آن بر محیط پیرامون، پیامدهای زیان‌باری به دنبال دارد؛ امـا بـا شناخت و آگاهی از نواحی، بررسی، به‌کارگیری و استفادة بهینه از علوم و فناوری‌های جدید می‌توان به سمت توسعة پایدار ...  بیشتر