ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران
1. ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 24-45

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116339.1371

چکیده
  طرح مسئله: بارش ازجمله متغیرهای بسیار مهم اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای مختلفی ازنظر محیطی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تغییرات شاخص‌های حدی بارش در ایران است. روش: ...  بیشتر