آینده‌پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلان‌شهر تبریز
1. آینده‌پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلان‌شهر تبریز

فیروز جعفری؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.114581.1329

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مهم‌ترین مباحث توسعة پایدار شهری، بررسی و پیش‌بینی الگوی تغییرات کاربری اراضی است که در ارتباط مستقیم با آلودگی آب‌وهوا، فرسایش خاک و تغییرات جمعیتی و اقتصادی قرار دارد. شهر فردا، ...  بیشتر