ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه‌ریزی؛ نمونة موردی: شهرستان بیجار
1. ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه‌ریزی؛ نمونة موردی: شهرستان بیجار

کیومرث ایراندوست؛ کسری آشوری؛ روح الله تولایی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113925.1321

چکیده
  کاهش سهم جمعیت روستایی کشور و نیز شمار روستاها در چند دهة گذشته، پرسش‌هایی بنیادین را دربارة آینده و جایگاه روستا در نظام برنامه‌ریزی ملی و نیز نظام سکونتگاهی مطرح کرده است. پیش ‌از این دوره، روستا ...  بیشتر