بررسی آثار گردشگری بر رضایت ساکنان محلی با کاربرد نظریة سرریز پایین به بالا؛ نمونة موردی: منطقة کمردوغ
1. بررسی آثار گردشگری بر رضایت ساکنان محلی با کاربرد نظریة سرریز پایین به بالا؛ نمونة موردی: منطقة کمردوغ

مسعود یزدان پناه؛ مهدی شکوهی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 23-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113317.1297

چکیده
  گردشگری، یکی از صنایع با قوی‌ترین شتاب توسعه در اقتصاد جهانی است و با خود آثار مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد. یکی از عوامل کلیدی در توسعة گردشگری، رضایت ساکنان محلی است. درک رابطة بین آثار گردشگری و ...  بیشتر