تحلیل محتوای کیفی سیاست‌های فضایی توسعة روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی
1. تحلیل محتوای کیفی سیاست‌های فضایی توسعة روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی

سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ پروین خدادادی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113288.1295

چکیده
  نگرش یکپارچه به عناصر کلیدی سیاست‌گذاری فضایی روستایی شامل مکان‌ها، مردم و فعالیت‌ها در تدوین قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها موجب توسعة پایدار روستایی می‌شود. نبود نگرش یکپارچه و بخشی‌نگری در فرایند ...  بیشتر