تحلیل سیاست‌های تغییر پارادایمی حمل‌ونقل پایدار شهری نمونة پژوهش: کلان‌شهر تبریز
1. تحلیل سیاست‌های تغییر پارادایمی حمل‌ونقل پایدار شهری نمونة پژوهش: کلان‌شهر تبریز

محمدتقی معبودی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ میر ستار صدرموسوی؛ شهریور روستایی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.117018.1385

چکیده
  طرح مسئله: تغییرات پارادایمی در حوزة حمل‌ونقل شهری بر تغییر رویکردها و بنیان‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از الگوی خودرومحور به الگوی انسان‌محور مبتنی است؛ از این رو انسان در هستة اصلی ...  بیشتر