تحلیل رفتار زیست‌محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعة موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری
1. تحلیل رفتار زیست‌محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعة موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری

داوود مهدوی؛ رقیه علیجانی علیجانوند؛ رضا مهاجر

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 83-108

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113138.1290

چکیده
  امروزه بحران‌های زیست‌محیطی به طرز نگران‌کننده‌ای زندگی انسان را تهدید کرده است؛ تا حدی که حیات انسان و سایر موجودات کرة خاکی را به مخاطره انداخته است. نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست در دهه‌های اخیر ...  بیشتر