ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان
1. ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112887.1285

چکیده
  طرح مسئله: گسل‌ها، مهم‌ترین عامل ایجاد زلزله هستند که توانایی‌های لرزه‌ای متفاوتی دارند و زلزله‌های کوچک و بزرگی را ایجاد می‌کنند؛ بنابراین شناسایی خطاهای موجود در هر منطقه و شناخت نوع و دامنة فعالیت ...  بیشتر