ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان - استان اصفهان)
1. ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان - استان اصفهان)

اصغر نوروزی؛ زهرا امینی؛ صدیقه کیانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112501.1272

چکیده
  طرح مسئله: امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از مؤثرترین رویکردها در توسعة پایدار روستایی است و بی‌تردید دگرگونی‌های گسترده‌ای را در ابعاد مختلف زندگی انسان در پی دارد. تأثیرگذاری آن بر جوامع انسانی ...  بیشتر