تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری؛ نمونة موردی: شهر یزد
1. تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری؛ نمونة موردی: شهر یزد

نجما اسمعیل پور؛ مهدی شکیبامنش

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112736.1282

چکیده
  از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان و مدیران شهری، نحوة توزیع، تخصیص منابع و خدمات شهری به‌صورت عادلانه در مناطق مختلف شهر برحسب نیازهای جامعة شهری است. توزیع‌نشدن بهینة خدمات میان مناطق و محلات مختلف ...  بیشتر