تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر
1. تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111833.1244

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مهم‌ترین معضلات شهری، شکل‌گیری و تمرکز پدیدة فقر است که از عوامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار می‌رود. هدف: هدف از این پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص‌ها و نماگرهای فقر شهری در قائمشهر ...  بیشتر