نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب
1. نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب

صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111426.1236

چکیده
  طرح‌مسأله: تهیه و اجرای طرح هادی از مهم‌ترین راهبردهای توسعة روستایی است. این طرح‌ با طیف گسترده‌ای از اقدامات، جایگاه ویژه‌ای در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ...  بیشتر