شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند
1. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111118.1217

چکیده
  گردشگری، یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعة فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. گردشگری با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و درنتیجه کسب درآمد برای مقاصد گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد این مناطق ...  بیشتر