بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها
1. بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها

علی قنبری برزیان؛ حمید دهقانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113459.1308

چکیده
  مقدمه: جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال اخیر برای مهار و کنترل آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد و پیشگیری از آنها، هزینه‌های مادی و معنوی و غیرمستقیم فراوانی متحمل شده است. شیوع و گسترش نگران‌کنندة این ...  بیشتر