مکان‌یابی اسکان موقت زلزله‌زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعة موردی: محلة محتشم کاشان
1. مکان‌یابی اسکان موقت زلزله‌زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعة موردی: محلة محتشم کاشان

احمد دانایی نیا؛ محمدعلی زاغیان

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 27-46

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110736.1204

چکیده
  تجارب زلزله‌های پیشین در ایران حاکی از نبود برنامة اسکان مبتنی بر ظرفیت‌های مکانی جامعة آسیب‌دیده است. به دلیل آسیب‌پذیری زیاد بافت‌های تاریخی و به‌منظور کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از ...  بیشتر