بررسی موانع و چالش‌های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده‌‌های لبنی (مطالعة موردی: مناطق روستایی دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)
1. بررسی موانع و چالش‌های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده‌‌های لبنی (مطالعة موردی: مناطق روستایی دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)

خدیجه بوزرجمهری؛ مهدی معصومی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111441.1237

چکیده
  فرآورده‌های لبنی از مهم‌ترین مواد غذایی تمام جوامع به شمار می‌آید و سهم مهمی در اقتصاد و توسعة جوامع روستایی دارد. زنان روستایی و عشایری کشور ما در تولید این محصولات نقش پررنگی ایفا می‌کنند؛ اما سیستم ...  بیشتر