ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل
1. ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110113.1179

چکیده
  باد، عنصری است که با استفاده از آن انرژی پاک تولید می‌شود؛ اما این عنصر در صورتی که تغییری در آستانة سرعت (به‌صورت افزایشی یا کاهشی) و جهت آن صورت بگیرد یا با عناصر یا پدیده‌های دیگر ترکیب شود، در زمان‌های ...  بیشتر