توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران
1. توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران

غلام حسن جعفری؛ نسرین حضرتی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109335.1163

چکیده
  موقعیت کنونی ایران و تسلط شرایط خشک و نیمه‌خشک، وجود حاکمیت یخچال‌ها را در این کشور با تردید همراه کرده است؛ با این حال وجود شواهد و آثار ژئومورفولوژیکی یخچال‌ها در مناطق مختلف ایران، عملکرد یخچال‌ها ...  بیشتر