اولویت گذاری و رتبه‌بندی کانون‌های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد
1. اولویت گذاری و رتبه‌بندی کانون‌های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  طرح رابطه‌ای مسائل ژئومورفولوژیک با توریسم از جمله حیطه‌های مطالعاتی بین رشته‌ای مطرح در سال‌های اخیر است. با برقراری چنین ارتباطی، مکان‌های توریستی ژئومورفولوژیکی به صورت اشکال و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی ...  بیشتر