گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)
1. گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)

حسین منصوریان؛ سیدعباس رجائی؛ حسن عاشوری؛ احمد حاتمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108542.1146

چکیده
  رفت‌وآمدهای روزانه، یکی از مهم‌ترین پیامدهای نبود تطابق فضایی میان مکان‌ سکونت و کار است. پژوهشگران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر به این پدیده به سبب آثار اقتصادی، اجتماعی و محیطی ...  بیشتر