تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز
1. تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز

حمید حیدری مکرر؛ فاطمه حیدری

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 105-126

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108386.1139

چکیده
  جرم و انحراف از هنجارهای رسمی تاریخچه‌ای به قدمت زندگی انسان دارد و از زمان‌های بسیار دور توجه اندیشمندان را جلب کرده است. درواقع جرم و انحراف، چراغ پرخطری است که نشان از کمبودها و نقایص جامعه و معمولاً ...  بیشتر