سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)
1. سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)

حمدالله سجاسی قیداری؛ امین فعال جلالی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.107906.1129

چکیده
  اغلب مسائل زیست‌محیطی ریشه در رفتارهای نادرست انسان‌ دارد. از جمله عوامل تأثیرگذار در بروز این رفتارها کمبود آگاهی و سواد زیست‌محیطی است که ناپایداری و تخریب محیط‌زیست و منابع را به دنبال داشته است. ...  بیشتر