تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی
1. تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی

مسعود صفری علی اکبری؛ فاطمه منوچهری؛ حجت اله صادقی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.107407.1122

چکیده
  همواره روستاییان در فروش محصولات خود با مشکلات فراوانی مواجه‌اند. ادامة این روند در زمان کنونی به‌ویژه در کشور ایران، نه‌تنها بهبود نیافته است، بلکه با تحولات گستردة اجتماعی - اقتصادی نظام پیرامون، ...  بیشتر