مطالعه تطبیقی سنجش توسعه‌یافتگی شاخص‌های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: استان فارس)
1. مطالعه تطبیقی سنجش توسعه‌یافتگی شاخص‌های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: استان فارس)

محمود اکبری؛ محمد صبوری؛ الناز همپانژاد

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21639

چکیده
  فناوری اطلاعات نقش مهمی در همه جنبه‌های زندگی ایفا می‌کند و شکل زندگی بشر را از جنبه‌های مختلف تغییر می‌دهد. این فناوری آثار بسیار زیادی در رسیدن به رفاه انسانی و بهبود کیفیت زندگی بر جای می‌گذارد. ...  بیشتر