سنجش عملکرد فضاهای پشتیبان شبکة پیاده‌راهی در بافت مرکزی شهرکرد
1. سنجش عملکرد فضاهای پشتیبان شبکة پیاده‌راهی در بافت مرکزی شهرکرد

حسین مشرف دهکردی؛ اسماعیل شیعه

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 47-66

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110546.1197

چکیده
  طرح مسئله: یکی از راهکارهای افزایش کیفیت محیط، توجه به موضوع پیاده‌مداری و حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است. بدیهی است ارتقای شاخص‌های پیاده‌مداری منوط به برنامه‌ریزی دقیق در عرصه‌های مختلف ...  بیشتر