واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف
1. واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف

مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.105765.1100

چکیده
  امواج سرما و یخ‌بندان از مهم‌ترین پدیده‌های طبیعی است که بیشتر در دورة سرد سال اتفاق می‌افتد. آنچه در این ‌بین سبب توجه به این پدیده شده، بازخوردهای آن در طبیعت و زندگی انسان است که گاه تنش‌های شدید ...  بیشتر