سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)
1. سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)

اصغر ضرابی؛ علی اکبر رزم پوری؛ جبار علیزاده اصل؛ محمد نوری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 15-36

چکیده
  شناخت، اندازه‌گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده محققان، برنامه ریزان و دولت‌ها در چند دهه اخیر بوده است. این عرصه علمی و تحقیقاتی مورد توجه تعداد زیادی از رشته‌های علمی، از جمله جامعه شناسی، روان ...  بیشتر