تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)
1. تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.105094.1091

چکیده
  فرم شهر، ظرفی است که فعالیت‌های شهری در آن به وقوع می پیوندد. اهمیت فرم شهر به دلیل عملکردهایی است که برای ساکنان یک شهر دارد؛ از‌جمله عملکرد‌های مهم آن میزان دسترسی است. هدف از پژوهش حاضر، سنجش رابطه ...  بیشتر