بررسی تعاملات بین دهیاران و شوراهای اسلامی در مدیریت و توسعة نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش دهدز شهرستان ایذه)
1. بررسی تعاملات بین دهیاران و شوراهای اسلامی در مدیریت و توسعة نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش دهدز شهرستان ایذه)

حمید برقی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.104717.1084

چکیده
  در دهه‌های گذشته، دو نهاد دهیاری و شورای اسلامی، نهادهای محلی مشارکت‌کننده در مدیریت و توسعة روستایی بوده‌اند. نکتة مهم در این زمینه، تعاملات این دو نهاد با یکدیگر در راستای توسعة نواحی روستایی است؛ ...  بیشتر