بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایة فرهنگی؛ مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور
1. بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایة فرهنگی؛ مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور

محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی؛ احمد ملکان

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.103934.1071

چکیده
  توسعة اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و پیامدهای توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی چون: فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت و ...، توجه به ...  بیشتر