سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر
1. سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع؛ فاطمه قاسمپور

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.103857.1069

چکیده
  امروزه هدف همة کوشش‌های مدیریت شهری در زمینة افزایش خدمات، جلب رضایت بیشتر شهروندان است و این امر به‌ویژه برای شهرداری‌ها، هدف ایده‌آل بزرگی است و بخش عمده‌ای از آن با ارائة خدمات به شهروندان محقق ...  بیشتر