توصیف و تحلیل مهاجرت‌های بین‌استانی در ایران و تعیین‌کننده‌های آن طی دورۀ 1385 تا 1390
1. توصیف و تحلیل مهاجرت‌های بین‌استانی در ایران و تعیین‌کننده‌های آن طی دورۀ 1385 تا 1390

قربان حسینی؛ محمود مشفق؛ راحله زارع مهرجردی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.21643

چکیده
  هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل مهاجرت‌های بین‌استانی در ایران و تعیین‌کننده‌های آن طی دورۀ 1385 تا 1390 و روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده‌های مهاجرت حاصل از سرشماری سال 1390 است. نتایج نشان می‌دهند نسبت مهاجر ...  بیشتر