نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعة موردی: شهرستان شهرضا)
1. نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعة موردی: شهرستان شهرضا)

مجید جوهری؛ سیداسکندر صیدائی؛ سید هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.21823

چکیده
  چکیده تقویت پیوندهای روستایی - شهری مستلزم داشتن روش و الگوی مناسبی از توسعه و توسعة منطقه‌ای است. هر کشوری به دنبال الگوی مطلوب و بومی توسعه است که با فرهنگ بومی، مبانی اعتقادی و شرایط اجتماعی، اقتصادی، ...  بیشتر