ارزیابی افتراق‌های فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: بخش‌های دولت‌آباد، دشتاب، سلطانی و صوغان در استان کرمان)
1. ارزیابی افتراق‌های فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: بخش‌های دولت‌آباد، دشتاب، سلطانی و صوغان در استان کرمان)

محسن پورخسروانی؛ امیرحسین حلبیان

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 97-112

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21640

چکیده
  وضعیت ویژه اقلیمی و ژئومورفولوژیکی مناطق خشک و نیمه‌خشک موجب شده‌ است که منابع آب زیرزمینی، منبع اصلی تأمین آب این مناطق تلقی شوند. بر اساس این، مدیریت منابع آبی یادشده مستلزم ارزیابی دقیق کمیت و کیفیت ...  بیشتر