ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران
1. ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 24-45

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116339.1371

چکیده
  طرح مسئله: بارش ازجمله متغیرهای بسیار مهم اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای مختلفی ازنظر محیطی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تغییرات شاخص‌های حدی بارش در ایران است. روش: ...  بیشتر
واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف
2. واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف

مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.105765.1100

چکیده
  امواج سرما و یخ‌بندان از مهم‌ترین پدیده‌های طبیعی است که بیشتر در دورة سرد سال اتفاق می‌افتد. آنچه در این ‌بین سبب توجه به این پدیده شده، بازخوردهای آن در طبیعت و زندگی انسان است که گاه تنش‌های شدید ...  بیشتر
ارزیابی افتراق‌های فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: بخش‌های دولت‌آباد، دشتاب، سلطانی و صوغان در استان کرمان)
3. ارزیابی افتراق‌های فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: بخش‌های دولت‌آباد، دشتاب، سلطانی و صوغان در استان کرمان)

محسن پورخسروانی؛ امیرحسین حلبیان

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 97-112

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21640

چکیده
  وضعیت ویژه اقلیمی و ژئومورفولوژیکی مناطق خشک و نیمه‌خشک موجب شده‌ است که منابع آب زیرزمینی، منبع اصلی تأمین آب این مناطق تلقی شوند. بر اساس این، مدیریت منابع آبی یادشده مستلزم ارزیابی دقیق کمیت و کیفیت ...  بیشتر