بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری (مطالعة موردی: محلة بازار شهر کاشان)
1. بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری (مطالعة موردی: محلة بازار شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ اکرم محمدی؛ زهرا مومن بیک

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.102258.1037

چکیده
  رویکرد توانمند‌کردن در اواخر دهة 1980 و اوایل 1990 در کشورهای آمریکا و هلند مطرح شد و در باززنده‌سازی محلات فرسودة تاریخی برای ارتقای کیفیت سکونت استفاده شد. در دهه‌های گذشته، بافت‌های مرکزی قدیمی شهرها ...  بیشتر