ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران
1. ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران

اسمعیل شاهکوئی؛ طاهره رحمانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 57-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113366.1304

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مشکلات زیست‌محیطی در مناطق غربی ایران، فعالیت طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردها در اتمسفر شهرهاست. این پدیده از سال ۱۳۶۷ بیشتر استان‌های غرب و جنوب کشور را درگیر ساخته است. گرد و غبار ...  بیشتر