ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری نمونه موردی: زاهدان
1. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری نمونه موردی: زاهدان

حسین یغفوری؛ دیمن کاشفی دوست؛ صدیقه سرگلزایی؛ سجاد قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123986.1523

چکیده
  چکیدهارزیابی پایداری زیست‌محیطی نشان‌دهنده مجموعه اقداماتی است که اطلاعت مفیدی را در رابطه با تأثیرات محیط‌زیست بر انسان و بالعکس فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر در راستای ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر ...  بیشتر
نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند
2. نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند

حسین یغفوری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه اکبری

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.106274.1111

چکیده
  رقابت‌پذیری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجارت و فعالیت برای پویایی و بازآفرینی شهری است. در سال‌های اخیر رقابت به منزلة یک مفهوم اقتصادی تأثیرگذار بر توسعة پایدار صنعت گردشگری و سفر مطرح شده است؛ از ...  بیشتر