تبیین اثر قومیت بر دلبستگی مکانی در شهرهای چند قومی پژوهش موردی: مناطق یک و دو شهر زاهدان
1. تبیین اثر قومیت بر دلبستگی مکانی در شهرهای چند قومی پژوهش موردی: مناطق یک و دو شهر زاهدان

امیرحمزه شهبازی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113719.1312

چکیده
  دلبستگی مکانی از شالوده‌های هویت فردی، سرمایة اجتماعی، مشارکت و آمادگی شهروندان برای فداکاری به‌منظور توسعه و ارتقای مکان و محله است؛ به این اعتبار، نبود یا ضعف دلبستگی ‌مکانی، آسیب و چالشی آشکار ...  بیشتر