بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)
1. بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)

صفرعلی گرگیج؛ سیروس قنبری؛ سید هادی طیب‌نیا

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 98-117

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116991.1382

چکیده
  طرح مسئله: اجرای طرح‌های هادی و مدیریت زمین‌های کشاورزی در اطراف شهر سراوان، یکی از اولویت‌ها برای توسعة این شهر است؛ زیرا بی‌توجهی به این سکونتگاههای پیرامونی، مشکلاتی را برای سراوان همانند شهرهای ...  بیشتر