بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)
1. بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)

صفرعلی گرگیج؛ سیروس قنبری؛ سید هادی طیب‌نیا

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 98-117

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116991.1382

چکیده
  طرح مسئله: اجرای طرح‌های هادی و مدیریت زمین‌های کشاورزی در اطراف شهر سراوان، یکی از اولویت‌ها برای توسعة این شهر است؛ زیرا بی‌توجهی به این سکونتگاههای پیرامونی، مشکلاتی را برای سراوان همانند شهرهای ...  بیشتر
بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان اصفهان
2. بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان اصفهان

سیروس قنبری

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.104208.1077

چکیده
  توانمندی‌های محیطی، بستر الگوهای استقرار متناسب سکونتگاه‌های انسانی را در فضاهای جغرافیایی فراهم می‌کند. در این میان، مهاجرت و جابه‌جایی نامتناسب مکانی انسان‌ها موضوعی پایا به‌ویژه در مهاجرت‌های ...  بیشتر