شناسایی پهنه‌‌های مناسب احداث ساختمان‌‌های بلندمرتبة شهری مطالعة موردی: شهر اردبیل
1. شناسایی پهنه‌‌های مناسب احداث ساختمان‌‌های بلندمرتبة شهری مطالعة موردی: شهر اردبیل

علیرضا محمدی؛ سید میلاد حسینی؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.101700.1021

چکیده
  با توجه به رشد فزایندة جمعیت شهری، محدودیت ارائة زمین و خدمات، تقاضا برای مسکن و محدودیت‌های اقتصادی و محیط ‌زیستی، بلندمرتبه‌سازی راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست؛ از این ‌رو شناسایی ...  بیشتر