تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسلام‌آباد غرب
1. تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسلام‌آباد غرب

سید رامین امینی نژاد؛ محسن سقایی؛ امیر کرمی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.105582.1097

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام کار، توصیفی - تحلیلی است. هدف این پژوهش، تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسلام‌آباد غرب و جامعة آماری آن شامل 25 نفر از متخصصان و کارشناسان ...  بیشتر