ارزیابی شاخص‌های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان)
1. ارزیابی شاخص‌های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان)

حسین غضنفرپور؛ یاسر صباحی گراغانی؛ مرتضی حسن زاده

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.21642

چکیده
  امروزه بحث توسعه شهرها در شبکه جهانی نیز مطرح شده است و هر روز، شهرها و شهرک‌های جدیدی در فضای مجازی ساخته می‌شوند که نه‌تنها بر عوامل اجتماعی، اقتصای، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی تأثیر می‌گذارند، ...  بیشتر