بررسی خشکسالی هیدرولوژیک و آثار آن بر کشاورزی منطقه لنجان
1. بررسی خشکسالی هیدرولوژیک و آثار آن بر کشاورزی منطقه لنجان

اصغر نوروزی؛ زهرا محمدی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21633

چکیده
  پدیده خشکسالی ازجمله مخاطرات محیطی است که از دیرباز درخور توجه انسان‌ بوده و از قرن 20، با نگاه علمی به آن توجه ویژه‌ای شده است. این پدیده اقلیمی از نظر ویژگی‌های خزنده‌بودن، مداوم‌بودن، آثار تدریجی، ...  بیشتر